Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden RepairOnSite (ROS)

Definities
Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een reparatieverzoek of bestelling neerlegt bij RepairOnSite.
Opdracht: Alle verzoeken en bestellingen, schriftelijk of langs elektronische weg, gedaan door de klant en aanvaard door RepairOnSite.
Accessoires: Batterijen, opladers, geheugenkaarten en ander toebehoren aan toestel.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van RepairOnSite en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen RepairOnSite en de klant. Toepasselijkheid van andere voorwaarden, in het bijzonder inkoopvoorwaarden van de klant, wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten. RepairOnSite behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Aanmelden van reparaties
Het aanmelden van reparaties kan via e-mail, aanmeldformulier of website plaatsvinden. Indien de klant de gevraagde gegevens niet juist of volledig aanlevert, heeft RepairOnSite het recht de aanmelding niet in behandeling te nemen of extra kosten in rekening te brengen.

Onderzoek en Reparatie
Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klacht(en) zoals door de klant zijn omschreven. Indien geen of geen duidelijke omschrijving van de klacht(en) aanwezig is, worden de door RepairOnSite geconstateerde gebreken hersteld.

Alle aanbiedingen en offertes, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, niet bindend en gelden zo lang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen. RepairOnSite behoud zich het recht voor een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren. Een prijsopgave wordt gedaan op basis van prijzen, welke gelden op het tijdstip van tot stand koming van de overeenkomst. Indien zich nadien prijsverhogingen of verlagingen mochten voordoen, behoudt RepairOnSite zich het recht voor het prijsverschil aan de opdrachtgever door te berekenen c.q. aan te passen. De prijs van de reparatie wordt vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, eventueel de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden, alles inclusief BTW. Pas nadat de klant zich akkoord heeft verklaard met de prijsopgave, zal RepairOnSite overgaan tot reparatie.

Indien de klant niet akkoord gaat met de prijsopgave dan is RepairOnSite gerechtigd het product tegen onderzoekskosten aan de klant te retourneren. Het niet binnen 14 dagen na dagtekening reageren door de klant op de prijsopgave kan door RepairOnSite worden gezien als het doen van afstand van het recht op het product. RepairOnSite behoudt het recht het product terug te sturen tegen onderzoekskosten.
Als door RepairOnSite geconstateerd wordt dat het product onherstelbaar is beschadigd, dan is RepairOnSite gerechtigd het product tegen onderzoekskosten aan de klant te retourneren. De klant kan kosteloos afstand doen van zijn recht op het product. RepairOnSite zal dan, zonder verdere kosten voor de klant, zorgdragen voor milieuvriendelijke verwerking van het product.

Niet betaalde producten/diensten
Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen per mail van RepairOnSite aan de klant dat het product gereed is en de klant gedurende een periode van twee maanden heeft nagelaten voor een betaling te zorgen, is RepairOnSite bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen. De extra gemaakte kosten voor het verhalen van het verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de klant.

Kwaliteit
Er wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe -, alternatieve – of ruilonderdelen. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer voldoet aan de verwachtingen van de klant. Na de reparatie ontvangt de klant een reparatiebon met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden.

Garantie
Voor het bepalen van de garantievoorwaarden van het product wordt verwezen naar de garantievoorwaarden van de fabrikant, de wet, dan wel de aanvullende garantievoorwaarden van de verkoper. RepairOnSite geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie voor zover de nieuwe klacht aan RepairOnSite verwijtbaar is. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan De klant. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven.

Wanneer binnen drie maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten, die door de klant in eerste instantie genoemd en/of omschreven zijn, terugkeren, geeft RepairOnSite een prijsopgave voor een nieuwe reparatie.

 • Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
 • Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de klant doorberekend.
 • Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.
 • Deze herhalingsgarantie komt in zijn geheel te vervallen wanneer De klant dan wel een derde partij na de door RepairOnSite verrichte eerste reparatie zelf een reparatie aan het toestel heeft uitgevoerd.

Overmacht
RepairOnSite is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van De klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld.
RepairOnSite kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van zestig (60) Dagen, is zowel De klant als RepairOnSite gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.
RepairOnSite is niet verantwoordelijk voor de schade aan de apparatuur voortkomend uit overmacht situaties waaronder wordt verstaan situaties zoals brand, overstroming, noodweer, aardbeving, inbraak, lekkage en dergelijke. RepairOnSite is gehouden aan een adequate verzekeringsdekking ter minimalisering van eventuele schade zoals hiervoor beschreven. De door de verzekering aan RepairOnSite uit te keren schadevergoeding zal pro rato aan de klant in finale kwijting worden vergoed. In geval van totaalverlies zal de vergoeding gebaseerd zijn op de dagwaarde van de apparatuur in kwestie, met een maximum van €400,00.

Toepasselijk recht
Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing.

Data
RepairOnSite behoudt zich het recht voor om ter reparatie aangeboden smartphones en tablets naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen terug te zetten. Dit kan voor apparaten met zich meebrengen dat data verloren gaat. RepairOnSite is in geen geval aansprakelijk voor het verlies of verwisseling van datagegevens. De klant dient, voor dat hij het toestel ter reparatie instuurt, gevoelige data van het toestel en de geheugenkaart te verwijderen.

Accessoires en SIM kaarten
Accessoires dienen alleen meegestuurd te worden indien dit relevant is gezien de opgegeven klacht. Per aanmelding moet duidelijk worden aangegeven welke accessoires worden meegestuurd. Indien de accessoires niet worden aangemeld, kan RepairOnSite niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van deze accessoires.
Evenals overige accessoires, dienen ook geheugenkaarten alleen met het toestel mee te worden verstuurd indien dit relevant is gezien de opgegeven klacht. RepairOnSite is niet aansprakelijk voor verlies van data op de geheugenkaart.
Het opsturen van simkaarten is niet wenselijk en geschiedt volledig op eigen risico. RepairOnSite is niet aansprakelijk voor het verlies, misbruik en/of beschadiging van opgestuurde simkaarten.

Simlock
Aangeboden toestellen die voorzien zijn van een simlock worden door RepairOnSite niet gedeblokkeerd. Eventueel deblokkeren kan geschieden na een akkoord van de betreffende operator aan de eigenaar van het toestel. De operator geeft in een dergelijk geval een unlock code vrij. De klant dient hiervoor zelf zorg te dragen.
Simlock toestellen die op illegale wijze zijn gedeblokkeerd of niet te repareren zijn kunnen door RepairOnSite onbehandeld retour worden gestuurd. RepairOnSite is gerechtigd de gemaakte behandeling-, onderzoek- en transportkosten bij de klant in rekening te brengen.

Gestolen of vermiste smartphones en tablets
Indien, bij het in behandeling hebben van de opdracht, blijkt dat het serienummer van het product voorkomt in een database van gestolen of vermiste producten, houdt RepairOnSite zich het recht voor het toestel niet in behandeling te nemen. RepairOnSite is gerechtigd de gemaakte behandeling-, onderzoek- en transportkosten bij de klant in rekening te brengen.

Privacy
RepairOnSite zal uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform wetgeving. Bij het aanmelden van een schade zal u gevraagd worden een aantal gegevens in te vullen zoals naam, adres, woonplaats, postcode, e-mailadres en inlogcode van uw toestel. Deze gegevens worden alleen gebruikt in het kader van onze dienstverlening. De toegangscode en/of wachtwoord hebben we nodig om toegang tot het toestel te krijgen om een diagnose te stellen en/of het toestel te repareren. Deze toegangscodes worden na de reparatie vernietigd en niet geregistreerd.

Herroepingsrecht bij levering van diensten
Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich richten naar de door RepairOnSite bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal RepairOnSite dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht
Indien de klant niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door RepairOnSite alleen worden uitgesloten indien RepairOnSite dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten of diensten:

 • die door RepairOnSite tot stand zijn gebracht in overeenstemming met specificaties van de klant;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop RepairOnSite geen invloed heeft;
 • voor losse kranten en tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken;
 • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 • betreffende weddenschappen en loterijen.